Noteikumi

Privātuma Politika

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “Proudbe”, turpmāk tekstā – Proudbe, apstrādā personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Proudbe sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Proudbe sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

1. Definīcijas

Apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis – SIA “Proudbe”, vienotais reģ. Nr. 40203254090 , Vairoga iela 32-67, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039.

Klients – jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA “Proudbe” sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

2. Piemērojamie tiesību akti

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

3. Vispārīgie noteikumi

3.1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā Proudbe veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar Proudbe pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī Proudbe mājas lapā proudbe.com sadaļā “Privātuma politika”.

3.2. Proudbe piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3.3. Proudbe personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Proudbe veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Proudbe norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

3.4. Ja Proudbe atjauninās šo Politiku, visas izmaiņas tiks publicētas Proudbe mājaslapā www.proudbe.com sadaļā “Privātuma poltika”.

3.5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Proudbe apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

4. Personas datu kategorijas

4.1. Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums (nerezidentiem);

4.2. Personu apliecinošo dokumentu dati, (tikai izņēmumu gadījumos, formējot preces iegādes dokumentāciju braucienam ārpus Eiropas Savienības teritorijas);

4.3. Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

4.4. Informācija par personas iepirkšanās un ceļošanas ieradumiem;

4.5. Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

4.6. Komunikācijas dati, piemēram, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Proudbe;

4.7. Dati, kurus Klients pats paziņo Proudbe;

4.8. videonovērošanas ieraksti un attēli;

4.9. fotogrāfijas no ceļojumiem, sacensībām u.c

5. Datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz SIA Proudbe darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Proudbe apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu līgumu, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot pašapkalpošanās lapu www.proudbe.com). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Proudbe. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

5.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Proudbe varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Proudbe vai jau noslēgtā līguma laikā.

5.3. Proudbe leģitīmas intereses – ievērojot Proudbe intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Proudbe ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikas norādītājiem nolūkiem. Par Proudbe leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Proudbe produktu un pakalpojumu piedāvājumi.

5.4. Juridisko pienākumu izpilde – Proudbe ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
5.5. Vitālu interešu aizsardzība – Proudbe ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, dabas katastrofu izraisītās situācijās un tml.).

5.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Proudbe ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Proudbe likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

6. Datu apstrādes nolūki

6.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai – lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

6.2. Proudbe apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar spēkā esamības laikā:

   6.2.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
   6.2.2. Lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus;
   6.2.3. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
   6.2.4. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
   6.2.5. videonovērošana ar mērķi – noziedzīgu nodarījumu novēršana un klientu īpašuma aizsardzība;
   6.2.6. fotografēšana, lai pastāstītu citiem par iespējām sportot un ceļot, pielietojot Proudbe produktus.

6.3. Proudbe apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:

   6.3.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
   6.3.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Proudbe klientu statistisko datu apstrāde;
   6.3.3. Proudbe apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Proudbe iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

6.4. Proudbe ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu – Proudbe tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.

7. Klienta, kā datu subjekta tiesības

Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

7.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

7.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu.

7.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

7.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Proudbe izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

7.5. Saņemt informāciju, vai Proudbe apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

7.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis Proudbe un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

7.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.

7.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.

7.9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

8. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde

8.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;

   8.1.2. apstrādājot Klienta personas datus, Proudbe var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu.

8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: Proudbe veic tiešo tirgveidību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Proudbe.

9. Sīkdatnes (cookies)

9.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Proudbe interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Proudbe mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.

9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

9.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

9.4. Proudbe uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, lūdzam apmeklēt Proudbe mājaslapas sadaļu Sīkdatnes.

10. Glabāšanas periods

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Proudbe leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

11. Personas datu iegūšanas veidi

11.1. Proudbe iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

   11.1.1. iegādājas un izmanto Proudbe produktus vai pakalpojumus;
   11.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Proudbe;
   11.1.3. jautā Proudbe plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar Proudbe saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
   11.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
   11.1.5. apmeklē vai pārlūko Proudbe mājaslapas;
   11.1.6. tiek filmēts ar Proudbe videonovērošanas iekārtam Proudbe telpās;
   11.1.7. tiek fotografēts Proudbe organizētajos sporta pasākumos, ceļojumos.

12. Klienta datu aizsardzība

12.1. Proudbe nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Proudbe pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

12.2. Proudbe rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Proudbe vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Proudbe deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

12.3. Proudbe neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Proudbe, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

13. Apstrādes teritorija

13.1. Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

13.2. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:

– Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;

– ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;

– Saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).

13.3. Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.

14. Kontaktinformācija

14.1. Klients var sazināties ar Proudbe saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.

14.2. Proudbe kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: proudbe.com

14.3. Proudbe ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@proudbe.com.

Garantija

Visas preces, kuras var iegādāties proudbe.com interneta veikalā, atbilst Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Preču ražošanas brāķa garantija 24 mēneši.

Ja tiek konstatēts ražošanas brāķis, lūdzam zvanīt vai rakstīt proudbe.com (informāciju meklēt proudbe.com Kontaktu sadaļā). Būs nepieciešams uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu un bojāto preci pilnā komplektācijā.

Garantijas pietiekums tiek izskatīts likumā noteiktajā kārtībā – 10 darba dienu laikā.

Garantijas pietiekums tiks noraidīts sekojošos gadījumos:

 • Ir nozaudēts pirkuma apliecinošs dokuments
 • Uz preces ir manāmi defekti, kas ir radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā
 • Prece nav tikusi kopta atbilstoši ražotāja prasībām
 • Uz preces ir redzamas patvaļīga remonta pazīmes
 • Prece ir dabīgi nolietota (pat ja nav pagājis garantijas laiks)
 • Ražotāja garantijas prasībām neatbilst pieteikumi, ja patērētājs ir kļūdījies ar izmēra, krāsas vai modeļa izvēli.

Vairāk informācijas par pircēja tiesībām var uzzināt PTAC mājas lapā.

Interneta veikala "ProudBe" piegādes noteikumi

Noformējot pasūtījumu, pirkuma grozā Jūs varat izvēlēties vienu no šiem preču saņemšanas veidiem:

 • saņemt preci jebkurā jūsu izvēlētā vietā Ikšķilē, Tīnūžos vai Ogrē;
 • saņemt preci Tīnūžos, Proudbe juridiskajā adresē;
 • preču piegāde ar Omniva pakomātu starpniecību visā Baltijas teritorijā (priekšapmaksa ar bankas pārskaitījumu);
 • preču piegāde ar kurjeru visā Baltijas teritorijā (priekšapmaksa ar bankas pārskaitījumu);
 • preču piegāde Eiropā;
 • preču piegāde Pasaulē.

Informējam, ka saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS 2011/83/ES 52.punktu “Preču piegāde saistībā ar pārdošanas līgumiem var notikt dažādā veidā, turklāt vai nu nekavējoties, vai vēlākā datumā. Ja puses nav vienojušās par konkrētu piegādes datumu, tirgotājam piegāde būtu jāveic pēc iespējas agrāk un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. […]”

 • Pasūtījumu iespējams saņemt tikai pēc tā pilnīgas apmaksas;
 • Pasūtījums tiek izsniegts kādā no pircēja izvēlētajā vietām Ikšķilē, Tīnūžos vai Ogrē, kā arī SIA “Proudbe” juridiskajā adresē Tīnūžos uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī nosaucot Pasūtījuma Nr.
 • Lai noskaidrotu precīzas pasūtījuma piegādes izmaksas, ievietojiet virtuālajā grozā visas preces un dodieties uz “Grozu”. Izvēlieties piegādes veidu, un sistēma norādīs precīzas Jūsu pasūtījuma piegādes izmaksas.
 • Izvēloties opciju Omniva pakomati, kad būs notikusi Preču piegāde uz Pasūtītāja norādīto Omniva pakomāta adresi, Omniva operators nosūtīs SMS uz Pasūtītāja norādīto telefona numuru, ar informāciju par iespējamo paciņas izņemšanu.
 • Izvēloties Preču piedādi ar kurjeru, pēc pasūtījuma noformēšanas kurjers ar Jums sazināsimies, lai precizētu preču piegādes laiku un adresi. Piegāde ir paredzēta uz Jūsu norādīto adresi.

 

PIEGĀDES IZMAKSAS:

PASŪTIJUMIEM LĪDZ 100 EUR:

 • saņemt preci jebkurā jūsu izvēlētā vietā Ikšķilē, Tīnūžos vai Ogrē – BEZMAKSAS;
 • saņemt preci Tīnūžos, Proudbe juridiskajā adresē – BEZMAKSAS;
 • preču piegāde ar Omniva pakomātu starpniecību visā Latvijas teritorijā – 3 EUR;
 • preču piegāde ar Omniva pakomātu starpniecību Baltijas teritorijā – 5 EUR;
 • preču piegāde ar kurjeru visā Latvijā – 6 EUR;
 • preču piegāde ar kurjeru visā Baltijā – 10 EUR;
 • preču piegāde Eiropā – 20 EUR;
 • preču piegāde Pasaulē – 30 EUR.

PASŪTIJUMIEM VIRS 100 EUR:

 • saņemt preci jebkurā jūsu izvēlētā vietā Ikšķilē, Tīnūžos vai Ogrē – BEZMAKSAS;
 • saņemt preci Tīnūžos, Proudbe juridiskajā adresē – BEZMAKSAS;
 • preču piegāde ar Omniva pakomātu starpniecību visā Latvijas teritorijā – BEZMAKSAS;
 • preču piegāde ar Omniva pakomātu starpniecību Baltijas teritorijā – 5 EUR;
 • preču piegāde ar kurjeru visā Latvijā – 6 EUR;
 • preču piegāde ar kurjeru visā Baltijā – 10 EUR;
 • preču piegāde Eiropā – 20 EUR;
 • preču piegāde Pasaulē – 30 EUR.

ATTEIKŠANĀS NO PASŪTĪJUMA:

 • No pasūtījuma Jūs varat atteikties jebkurā tā stadijā, arī 30 dienu laikā pēc preces saņemšanas – to paredz distances tirdzniecību regulējošas likuma normas.
 • Ja, apskatot saņemto preci kurjera klātbūtnē, konstatējat, ka tā kaut kādu iemeslu dēļ Jūs neapmierina, kurjers sastādīs aktu un prece oriģinālajā iesaiņojumā kopā ar pavaddokumentiem tiks sūtīta atpakaļ. Sūtījumu apmaksās interneta veikals Proudbe. (Lai izvairītos no šādiem pārpratumiem, jau iepriekš aicinām rūpīgi izpētīt katra modeļa detalizēto aprakstu.)
 • Ja, neskatoties uz preces detalizēto aprakstu un apskati, 30 dienu laikā izlemsiet to atdot veikalam, sūtīšanas izdevumi būs jāapmaksā Jums. Mēs sagaidām, ka šajā gadījumā Jūs preci tikai pielaikosiet, pārbaudīsiet tās darboties spēju un atdosiet tādu, kādu saņēmāt, ieskaitot iepakojumu un aizsargplēves. Ja Jūsu veikto darbību dēļ preces vērtība būs mazinājusies, mēs paturam tiesības šo vērtības samazinājumu ieturēt no atmaksājamās summas.
 • Mēs rūpējamies, lai prece no veikala tiktu izsūtīta nevainojamā kvalitātē. Ja tomēr iegādātajai precei 30 dienu laikā konstatēsiet kādu tehnisku defektu vai nepilnību (Garantijas noteikumi), pēc saskaņošanas ar mums (uzrakstiet e-pasta vēstuli, un mēs Jums nosūtīsim detalizētu instrukciju) varat sūtīt to atpakaļ uz veikalu. Šādā gadījumā Jums ir tiesības lūgt preces nomaiņu vai naudas atdošanu, un sūtījumu apmaksā veikals. Ja defekts neatbilst garantijas nosacījumiem, pēc tā novēršanas Jūs saņemsit preci ar pēcapmaksu, kas būs atbilstoša bojājuma novēršanas summai un sūtīšanas izdevumiem.

NAUDAS ATMAKSA:

 • Ja kādu augšminēto iemeslu dēļ Jums jāsaņem atpakaļ par preci samaksātā nauda, tā tiek pārskaitīta uz to kontu, no kura tā ieskaitīta. Ja Jūs vēlaties naudu saņemt citā kontā, tas jānorāda atsevišķi. Ja Jūs veicat pēcapmaksu, naudu varēsiet saņemt savā pasta nodaļā vai Jūsu bankas kontā.

Iepriekšminētajos preču atpakaļatdošanas gadījumos tiek veikta preces pārbaude, kam mēs rezervējam 5 darba dienas. Ja prece tikusi atdota tādā pašā stāvoklī, kādā izsūtīta, veikals naudu pārskaita nekavējoties.

Preču atgriešanas un atteikuma tiesības.

Visas preces, kas ir iegādātas proudbe.com interneta veikalā, Jums ir tiesības nelietotas atgriezt 14 dienu laikā no to saņemšanas brīža, neminot iemeslu.

Kā atgriezt?

Ja Jūs vēlaties atgriezt iegādāto preci, Jums ir nepieciešams 14 dienu laikā sazināties ar proudbe.com (informācija atrodama proudbe.com Kontaktu sadaļā) no preces saņemšanas un vienojoties par tikšanās laiku, proudbe.com nogādāt:

 • Iegādāto preci pilnā komplektācijā, nesabojātā tās oriģinālajā iepakojumā;
 • Pirkuma apliecinošu dokumentu (čeks, rēķins vai pavadzīme);
 • Aizpildītu atteikuma veidlapu.

 

Ja jūs izmantojat kurjerdienesta vai pasta pakalpojumus, nepieciešams iesaiņot atgriežamo preci tā, lai nerastos preces defekti transportēšanas laikā. Pretējā gadījumā, saņemot sūtījumu un konstatējot defektu, kas ir radies piegādes laikā, mēs paturam tiesības noraidīt attiekuma prasījumu un nepieņemt preci atpakaļ.

Naudas atgriešana Jūsu norādītajā bankas kontā tiks atgriezta ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā no brīža, kad būsim saņēmuši Jūsu iegādāto preci kopā ar pirkuma apliecinošu dokumentu un aizpildītu atteikuma veidlapu.

Svarīgi!

 • Atgriešanas piegādes izdevumus sedz pircējs;
 • Piegādes maksa, ja tāda ir bijusi, netiek atgriezta;
 • Lai nerastos pārpratumi, vienmēr pārbaudiet preci tās saņemšanas brīdī, vai nav radušies kādi bojājumi piegādes laikā, un, vai tā atbilst pasūtītajai precei. Ja ir radušies kādi bojājumi vai tā neatbilst pasūtītajai precei (krāsa/modelis/izmērs), Jums ir tiesības atteikties no pasūtījuma tā piegādes brīdī.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes jeb “cookies” – tautā sauktie “cepumiņi” ir sīki faili, kas nodrošina konkrēto tīmekļa vietņu darbību. Tie atceras dažādas funkcijas un iestatījumus, piemēram, kādas preces ir saliktas grozā, vai ir saglabātie ielogošanās dati. Tiek atcerētas arī konkrētās lapas lietotāja iestatītais fonts, valoda un citas sīkas funkcijas. Sīkdatnes tiek glabātas konkrētajā ierīcē – datorā, telefonā, planšetē un citās viedierīcēs.

Kādas sīkdatnes tiek izmantotas?

Sīkdatnes iedala pēc:

 • Īstermiņa – šīs sīkdatnes glabājas ierīcē tik ilgi, cik ilgi ir atvērts pārlūks. Pēc interneta pārlūka aizvēršanās tās dzēšas automātiski.
  • tehniskās sīkdatnes ir svarīgas tīmekļa vietņu pamata funkciju nodrošināšanā, piemēram, produktu ievietošanai pirkumu grozā, pirkumu apstrādei un tīmekļa vietnes satura attēlošanai.
 • Ilgtermiņa –  šīs sīkdatnes ierīcē glabājas ilgāku laiku (atkarīgs no Jūsu iestatījumiem pārlūkprogrammā). Tomēr tās var izdzēs manuāli jebkurā laikā.
  • Google Analytics sīkdatnes ļauj mums labāk pielāgot mūsu tīmekļa vietnes saturu, un mēs tās izmantojam Google Analytics rīka lietotāju anonīmo datu apstrādei.
Mēs neizmantojam sīkdatnes, lai jūs personīgi identificētu, un mēs tajās neievietojam sensitīvus datus!

Kā var izdzēst sīkdatnes?

Jūs varat izdzēst sīkdatnes, kas ir jūsu datorā! Daudzām interneta pārlūkprogrammām ir iespēja bloķēt sīkdatnes, šajā gadījumā Jūs nevarēsiet pilnvērtīgi lietot mūsu mājas lapas tiešsaistes iespējas. Sīkāka informācija par sīkdatņu iestatījumiem un dzēšanu ir atrodam attiecīgo izstrādātāju mājas lapā.

Populārāku interneta pārlūkprogrammu vietnes:

Chrome
Internet Explorer
Firefox
Opera
Safari

Sīkāka informācija par sīkdatnēm ir atrodama mājas lapā: AboutCookies.org.